VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY logo

(dále jen „Smlouva“) vydané společností

Imagine Anything s.r.o., IČ: 291 37 420, se sídlem Chudenická 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha 10, zastoupená Přemyslem Donátem, jednatelem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 203134

která poskytuje Služby DámeData, prostřednictvím Aplikace dostupné na www.damedata.cz

(dále jen „Poskytovatel“),

(Poskytovatel a Uživatel dále společně „Smluvní strany“ a jednotlivě „Smluvní strana“).

1. Pojmy a definice

1.1 Pokud není touto Smlouvou dále uvedeno či z kontextu jednoznačně nevyplývá jinak, jsou pojmy psané s velkým písmenem v této Smlouvě používány v jednotném i množném čísle v následujících významech:

Admin přístup privilegovaný přístup k Aplikaci umožňující evidenci a správu účtů;
Aplikace elektronický prostředek ve výlučném vlastnictví Poskytovatele obsahující nástroje ke správě a evidenci účetních dokumentů (jako třídění, tagování, sdílení, importování z účetních programů, editaci, vyhodnocování aj.) 
Citlivý údaj Osobní údaje zvláštní kategorie - informace o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů, nebo jakýkoli biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů;
Ceník uvádí výši Odměny za Službu DámeData poskytovanou podle této Smlouvy Uživateli, je součástí této Smlouvy a je zveřejněn na www stránkách Poskytovatele;
GDPR Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679;
E-mail textová, hlasová, zvuková nebo obrazová zpráva poslaná prostřednictvím veřejné sítě elektronických komunikací, která může být uložena v síti nebo v koncovém zařízení, dokud není vyzvednuta příjemcem;
Osobní údaj jakékoli informace o subjektu údajů, na jejichž základě jej lze přímo či nepřímo identifikovat;
Občanský zákoník zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů;
Obsah Uživatele se rozumí zejména veškeré materiály, dokumenty, informace a díla (vč. děl autorských) používané Uživatelem v souvislosti s užíváním Služby DámeData, jako texty, obrázky, videa, písma, apod., může se jednat i o díla třetích osob;
Obsah poskytovatele se rozumí zejména veškeré materiály, dokumenty, informace a díla (vč. děl autorských) předkládané Poskytovatelem jako součást Služby DámeData, která vytvářejí funkční rámec Služby DámeData, včetně její věcné náplně;
Obsah Služby se rozumí soubor Obsahu poskytovatele a Obsahu uživatele;
Odměna souhrnné označení pro odměnu poskytovanou Uživatelem Poskytovateli za poskytování Služby DámeData, jakož i odměnu za služby základní Servisní podpory, to vše ve výši stanovené podle platného Ceníku;
Pracovní den jakýkoli jiný den než sobota a neděle, který není státním svátkem v České republice a ve kterém jsou banky v České republice otevřeny pro poskytování služeb veřejnosti, to vše v čase od 9:00 do 18:00 hodin;
Předplacený program Služba poskytována v rozsahu určeném podle Uživatelem zvoleného Tarifního pásma (basic, premium, unlimited). Cena Tarifního pásma se odvíjí od počtu souborů, které tvoří Obsah uživatele. Cena pro každé Tarifní pásmo je uvedena za jeden měsíc bez DPH, počínaje dnem uhrazení Služby;
Servisní podpora jsou služby Poskytovatele poskytované v pracovních dnech jako součást práva užívat Aplikaci;
Služba DámeData služba, která spočívá v úplatném poskytnutí elektronických nástrojů k vytvoření, vedení a správě účetních dokladů, zejména nikoli však výlučně k jejich uložení, třídění, tagování, sdílení, zpřístupňování, a dále ke sledování a evidenci výsledků předmětných činností, a to elektronickou formou na síti Internet;
Správce určuje účel, způsoby a prostředky zpracování osobních údajů;
Spotřebitel každá fyzická osoba, která chce užívat Službu Dámedata mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání
Subjekty údajů fyzická osoba, k níž se vztahují Osobní údaje, nejčastěji půjde o Odběratele, Uživatele nebo o potencionálního Uživatele, který využívání Aplikace teprve zvažuje
Tarifní pásmo označení pro počet souborů v Obsahu uživatele
Uživatelský účet účet k Aplikaci, zřízený za podmínek této Smlouvy výlučně za účelem užívání Služby DámeData;
Uživatel registrovaný zákazník společností DámeData
Závady chybové stavy bránící řádnému poskytování a užívání Služby DámeData;
Zpracování osobních údajů je jakákoliv operace nebo soubor operací s Osobními údaji nebo soubory Osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení;

2. Předmět Smlouvy

2.1 Poskytovatel poskytuje za podmínek uvedených v této Smlouvě Uživateli Službu DámeData. Uživatel přijímá Službu DámeData za podmínek uvedených v této Smlouvě a za její užívání se zavazuje uhradit Poskytovateli Odměnu.

2.2 Poskytováním Služby DámeData se zejména rozumí:

2.2.1 právo Uživatele užívat Službu DámeData podle této Smlouvy za účelem vedení a správy účetních dokladů v rámci dostupných funkcí;

2.2.2 právo Uživatele mít zřízen a využívat Uživatelský účet k Aplikaci;

2.2.3 povinnost Uživatele uhradit sjednanou Odměnu.

2.3 Poskytovatel prohlašuje, že Služba DámeData není určená osobám mladším 16 let a spotřebitelům.

3. Registrace uživatele

3.1 Registrace je nutnou podmínkou k řádnému využívání Služby; Uživatel to tímto bere na vědomí a zavazuje se provést řádnou registraci.

3.2 Registrace se provádí vyplněním registračního formuláře na stránkách www.damedata.cz, když obsahuje potvrzení Uživatele, že se seznámil a souhlasí s podmínkami této Smlouvy.

3.3 Registrace je ukončena až okamžiku, kdy uživatel klikne na přihlašovací jednorázový odkaz zaslaný na e-mail zadaný Uživatelem. Tento proces se opakuje při každém přihlášení.

3.4 Uživatel se tímto zavazuje uvést v registračním formuláři správné a úplné osobní údaje o své osobě. Tyto údaje má Uživatel povinnost aktualizovat dle platného stavu. Uživatel má zároveň právo registrační údaje v průběhu užívání Služby měnit a doplňovat.

3.5 Poskytovatel může podle vlastního uvážení nabídnout bezplatnou zkušební verzi aplikace na omezenou dobu nebo omezené množství dokumentace. I přesto může být uživatel požádán o sdělení kontaktních údajů, za účelem vymáhání pravidel používání DámeData.

4. Odměna za Službu DámeData a způsob úhrady

4.1 Služba je poskytována za úplatu. Uživatel se tímto zavazuje za poskytování Služby DámeData platit Poskytovateli Odměnu.

4.2 Výše Odměny je stanovena podle platného Ceníku zveřejněného na stránkách www.damedata.cz. Veškeré ceny v Ceníku jsou uvedeny bez DPH, které je účtováno v zákonné výši.

4.3 Ceník může být Poskytovatelem jednostranně změněn, a to s účinností od měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla změna provedena. Informace o změně Ceníku budou vždy k dispozici na webu Poskytovatele, současně Poskytovatel o tom informuje Uživatele.

5. Předplacené tarify

5.1 Uživatel uhradí Odměnu tak, že Poskytovateli poskytne měsíční paušální plnění ve výši stanovené podle tarifního pásma zvoleného Uživatelem.

5.2 Pro případ, že množství souborů v rámci Obsahu uživatele překročí hranici Tarifního pásma je Poskytovatel oprávněn účtovat Odměnu ve výši ceny za Tarifní pásmo odpovídající novému počtu souborů, to vše od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž množství kontaktů v databázi Uživatele vzrostlo nad rámec původního Tarifního pásma.

5.3 Přehled plateb a faktur je Uživateli k dispozici na jeho Uživatelském účtu.

5.4 Uživatel je povinen uhradit poskytování Služby za každé již započaté fakturační období. Na konci fakturačního období se předplacený tarif automaticky obnovuje. Poskytovatel má právo na úhradu Odměny dle příslušné faktury vystavené první den následujícího fakturačního období.

5.5 Služba DámeData se považuje za uhrazenou a bude Uživateli aktivována po připsání peněžních prostředků v dohodnuté výši na bankovní účet Poskytovatele.

5.6 Pro případ prodlení se zaplacením Odměny nebo jakékoli její části delšího než 5 dní od data splatnosti Odměny, je Poskytovatel oprávněn odepřít Uživateli právo užívání Aplikace (blokace Uživatelského účtu) podle této Smlouvy a opět jej obnovit až po uhrazení dlužné Odměny.

6. Práva a povinnosti Uživatele

6.1 Uživatel prohlašuje a zavazuje se, že

6.1.1 je plně způsobilý k právním úkonům,

6.1.2 veškeré údaje, které o sobě poskytne, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,

6.1.3 nebude používat Službu DámeData v rozporu s platnými právními předpisy České republiky,

6.1.4 bude používat Službu DámeData pouze k účelu, k němuž je určena,

6.1.5 se před zahájením užívání Služby DámeData důkladně seznámil s podmínkami této Smlouvy a zcela s nimi souhlasí.

6.2 Uživatel se zavazuje, že:

6.2.1 neuskuteční žádné takové jednání, které by bylo schopno narušit nebo poškodit Aplikaci a ohrozit nebo znemožnit poskytování Služby DámeData;

6.2.2 pro přístup ke Službě DámeData se ani nepokusí ani nebude využívat jiné rozhraní než rozhraní poskytnuté za tím účelem Poskytovatelem;

6.2.3 všechny identifikační údaje a hesla(byť se může jednat o heslo k přihlašovacímu e-mailu) nezbytná pro přístup Uživatele ke Službě DámeData nesdělí žádné třetí osobě a pokud by zneužití svých identifikačních údajů a hesel jakoukoli třetí osobou zjistil, neprodleně tuto skutečnost sdělí Poskytovateli;

6.3 Uživatel je v rámci užívání Služby DámeData povinen zachovávat práva Poskytovatele a třetích osob, zejména při nakládání s autorskými díly a jinými předměty práv duševního vlastnictví. Služba, jakož i veškerý software s ní související jsou duševním vlastnictvím Poskytovatele. Tato smlouva představuje pouze ujednání o podmínkách poskytování Služby, v žádném případě nevzniká právo Uživatele jako např. licenční či jiné obdobné právo.  

6.4 Uživatel má právo zřídit další podúčty v mezích Aplikace. Uživatel je povinen vrátit nebo zpřístupnit Obsah svým klientům (jednotlivým podúčtům) pro případ ukončení jejich vzájemného vztahu. O tom je Uživatel povinen Poskytovatele informovat.

6.5 Uživatel se dále zavazuje, že Obsah uživatele bude v souladu s právními předpisy a touto Smlouvou, zejména je povinen zajistit, aby:

6.5.1 neobsahoval jakékoli části, jež podněcují nebo směřují k neplnění povinnosti uložené zákonem nebo na základě zákona nebo trestnému činu nebo schvalují trestný čin nebo veřejně vychvalují pro trestný čin jeho pachatele;

6.5.2 neobsahoval jakékoli části, jež svádí ke zneužívání návykových nebo životu nebezpečných látek nebo podporují nebo podněcují zneužívání takových látek;

6.5.3 nesouvisel s nelegálními produkty či službami, eskortními službami, by byl v jakémkoli jiném ohledu v rozporu s dobrými mravy;

6.5.4 neobsahoval jakékoli části, jež vyhrožují jiným osobám nebo skupině obyvatelů usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody;

6.5.5 neobsahoval jakékoli části, jež hanobí některý národ, jeho jazyk, některou etnickou skupinu nebo rasu, nebo skupinu obyvatel pro jejich politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou bez vyznání;

6.5.6 neobsahoval jakékoli části, jež podněcují k nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejích příslušníků;

6.5.7 neobsahoval pornografická díla, zvláště pak taková, jež zobrazují dítě, nebo v nichž se projevuje násilí nebo neúcta k člověku;

6.5.8 neumožňoval osobám mladším osmnácti let přístup k jakýmkoliv pornografickým dílům,

6.5.9 neobsahoval nepravdivý nebo klamavý údaj o jiném, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu;

6.5.10 nepodporoval hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, rasovou, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, nebo veřejně projevují sympatie k těmto hnutím;

6.5.11 neporušoval práva duševního vlastnictví (autorská práva, práva související s právem autorským, průmyslová práva apod.) jiných osob, zejména Poskytovatele;

6.5.12 nebyly neoprávněně užity ochranné známky, obchodní jména a chráněná označení původu, k nimž přísluší výhradní právo třetí osobě, nebo jakékoliv označení s ním zaměnitelné.

6.6 Pro případ, že Obsah uživatele bude v rozporu s pravidly podle této Smlouvy, je Poskytovatel oprávněn i bez předchozího oznámení zcela a okamžitě zastavit poskytování Služby Uživateli a odstoupit od Smlouvy.

6.7 Poruší-li Uživatel povinnosti podle Smlouvy je povinen uhradit Poskytovateli veškeré náklady a výlohy vzniklé v důsledku uplatnění nároků třetích osob vůči Poskytovateli v důsledku porušení některého z výše uvedeného závazku Uživatele. Tím není dotčen nárok Poskytovatele a třetích osob na náhradu újmy (škody i nemajetkové újmy) vzniklé v důsledku porušení výše uvedeného závazku, kterou se Uživatel zavazuje Poskytovateli a/nebo třetím osobám uhradit.

6.8 Uživatel zcela odpovídá za Obsah Uživatele, který může být do Aplikace vložen pouze, pokud odpovídá platným právním předpisům a této Smlouvě. Není porušením této smlouvy, pokud Služba není poskytována řádně z důvodu nekvalitního, neúplného nebo dokonce nelegálního Obsahu Uživatele.

6.9 Uživatel je povinen si zajistit odpovídající technické vybavení, které mu budou umožňovat využívat vlastnosti Služby podle této Smlouvy.

6.10 Není porušením této Smlouvy, pokud není Služba poskytována v důsledku Nutné údržby nebo proto, že Uživatel porušil některou z podmínek této Smlouvy.

7. Práva a povinnosti Poskytovatele

7.1 Poskytovatel nenese odpovědnost za neúmyslné výpadky provozu Služby, je však povinen vyvinout maximální úsilí, aby v co nejkratším možném čase zajistil znovu zprovoznění Služby.

7.2 Poskytovatel může prostřednictvím Admin přístupu k Aplikaci kontrolovat Uživatelský účet a Službu pozastavit v případě, že zjistí nesrovnalosti s podmínkami této Smlouvy nebo s morálním přesvědčením a standardy Poskytovatele; o tom ihned Uživatele informuje.

7.3 Poskytovatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech poruch technické povahy na straně Uživatele či v síti Internet omezit či dočasně zastavit poskytování Služby, o čemž bude informovat Uživatele bez zbytečného odkladu. Zejména se jedná o výpadky sítě Internet nebo okolnosti, které potřebují součinnost třetích stran.

7.4 Není porušením Smlouvy, když v důsledku omezení nebo přerušení Služby DámeData ztratí Uživatel dočasně přístup k Obsahu Služby.

8. Omezení odpovědnosti

8.1 Pro případ, že by Poskytovatel byl odpovědný k náhradě škody nebo újmy, která by mohla vzniknout v souvislosti s používáním Služby, odpovídá maximálně do výše zaplacené Odměny ze strany Uživatele za posledních 6 měsíců.

9. Vyšší moc

9.1 Smluvní strany neodpovídají za porušení povinností podle této Smlouvy způsobené vyšší mocí, pokud tato Smlouva nestanoví jinak. Vyšší mocí se rozumí jakákoli překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné Smluvní strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná Smluvní strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejich hospodářských poměrů. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny.

10. Nutná údržba

10.1 Nutnou údržbou se rozumí pravidelná údržba potřebná k zachování vlastností Služby. Nutná údržba je prováděna z iniciativy Poskytovatele, nejedná se o reakci na jakoukoli Závadu.

10.2 Uživatel je povinen strpět krátkodobou odstávku Služby spočívající v jejím omezení nebo přerušení, a to i bez upozornění Poskytovatele.

11. Vady služby

11.1 Je-li Služba poskytnuta vadně nebo není-li Uživateli poskytnuta podle této Smlouvy, má Uživatel právo podat stížnost na vady Služby.

11.2 Stížnost na vady Služby je třeba podat písemně, a to nejpozději do dvou dnů od okamžiku, kdy Uživatel zjistil nedostatek Služby, nejpozději však do 24 hodin od opětovného zprovoznění Služby a to na e-mail ahoj@damedata.cz. Později podaná reklamace bude odmítnuta a Uživatel ztrácí nároky z odpovědnosti za vady.

11.3 Uživatel je ve stížnosti povinen uvést svou identifikaci, detailní popis důvodů stížnosti a dobu jejich vzniku, případně dobu opětovného zprovoznění Služby.

11.4 Poskytovatel je povinen vyřídit stížnost Uživatele nejpozději do 30 dnů od jejího přijetí; to nemá vliv na splatnost Odměny.  

12. Ukončení Smlouvy

12.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou okamžikem registrace Uživatele.

12.2 Poskytovatel i Uživatel mají právo jednostranně vypovědět tuto Smlouvu bez udání důvodu. Smlouva se považuje za ukončenou k poslednímu dni daného fakturačního období, ve kterém byla výpověď doručena druhé Smluvní straně.

12.3 Smlouva se považuje za ukončenou po uplynutí 2 let od posledního přihlášení k Uživatelskému účtu. V takovém případě je Poskytovatel oprávněn odstranit Uživatelský účet včetně jeho veškerého Obsahu.

12.4 Uživatel souhlasí s tím, že pro případ, kdy Poskytovatel bez své viny ztratil způsobilost k poskytování Služby, tj. například změnou právních předpisů, se Smlouva považuje tímto okamžikem za ukončenou, což není považováno jako porušení Smlouvy.

12.5 Poskytovatel má právo Službu omezit nebo neposkytnout a zablokovat Účet uživatele včetně jeho Obsahu a okamžitě odstoupit od Smlouvy, jakmile zjistí její podstatné porušení. Za podstatné porušení Smlouvy se považuje zejména:

12.5.1 takové jednání Uživatele, které je schopno jakkoli ohrozit Aplikaci;

12.6 Uživatel postupuje v rozporu s touto Smlouvou, když:

12.6.1 Uživatel užíval Službu DámeData způsobem způsobilým poškodit Poskytovatele, a/nebo se i jen pokusil zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást Služby DámeData;

12.6.2 Uživatel se i jen pokusil získat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných uživatelů Služby DámeData i služeb a produktů třetích osob.

12.7 V případě ukončení Smlouvy, nemá Uživatel právo na vrácení poměrné části zaplacené a nevyužité Odměny za využívání Služby.

13. Ochrana osobních údajů

13.1 Ochrana osobních údajů je řešena ve zpracovatelské smlouvě, která je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy.

12.2 Ochrana osobních údajů ze strany Poskytovatele je dále popsána v Zásadách zpracování osobních údajů.

14. Závěrečná ustanovení

14.1 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. Smlouva je uzavřena prostřednictvím sítě internet, dokončením registrace k Uživatelskému účtu.

14.2 Žádná ze Stran není ve vztahu k druhé Straně slabší stranou, rozumí plně obsahu této Smlouvy a plně se všemi riziky, včetně rizika změny poměrů, změn cenové hladiny, kurzových a úrokových změn, akceptuje závazky v této Smlouvě sjednané, nepovažuje vzájemná práva a povinnosti za nedůvodně nerovnovážné a přebírá nebezpečí změny okolností.

14.3 V případě neplatnosti či neúčinnosti či zdánlivosti jednotlivých ustanovení Smlouvy Strany učiní veškeré kroky nezbytné k nahrazení takového neplatného, neúčinného nebo zdánlivého ustanovení jiným ustanovením, které bude platné, účinné a vymahatelné a bude odpovídat účelu nahrazovaného ustanovení a celé Smlouvy.

14.4 Pro záležitosti zvláště neupravené v této Smlouvě platí obecně závazné právní předpisy. Smlouva se řídí a bude vykládána v souladu s právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“). Strany se dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádnými ustanoveními zákona, a to ani před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.

14.5 Strany se zavazují řešit veškeré spory, které mezi nimi mohou vzniknout v souvislosti s prováděním nebo výkladem této Smlouvy jednáním a vzájemnou dohodou. Pro případ soudních sporů, zejména těch s mezinárodním prvkem, se Strany v souladu s § 89a Občanského soudního řádu dohodly, že místně příslušný bude vždy obecný soud Poskytovatele.

14.6 Tato Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemně, pokud v této Smlouvě není stanoveno jinak.

14.7 Strany prohlašují a souhlasí, že práva a povinnosti, které pro ně vyplývají z této Smlouvy, pro případ zániku nebo jakýchkoliv jiných právních skutečností s následkem přechodu práv a povinností přecházejí na jejich právní nástupce.

SMLOUVA O ÚPRAVĚ PRÁV A POVINNOSTÍ ZPRACOVATELE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

TATO SMLOUVA O ÚPRAVĚ PRÁV A POVINNOSTÍ ZPRACOVATELE OSOBNÍCH ÚDAJŮ (dále jen „Zpracovatelská smlouva“) byla níže uvedeného dne uzavřena v režimu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Smlouva”)

mezi

Imagine Anything s.r.o., IČ: 291 37 420, se sídlem Chudenická 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha 10, zastoupená Přemyslem Donátem, jednatelem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 203134,

(dále jen „Zpracovatel“), na straně jedné, a

Registrovaným Uživatelem

(dále jen „Správce“), na straně druhé,

(Správce a Zpracovatel dále společně jako „Smluvní strany“ a jednotlivě „Smluvní strana“).

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

i. Zpracovatel je poskytovatelem služeb prostřednictvím své webové aplikace dostupné na stránkách www.damedata.cz, a to na základě Smlouvy o poskytování Služeb DámeData uzavřené mezi Smluvními stranami;

ii. Správce je registrovaným Uživatelem služeb poskytovaných skrze Aplikaci DámeData a užívá služeb DámeData za účelem sofistikované správy účetních dokladů;

iii. při výkonu práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o poskytování služeb DámeData dochází ke zpracování osobních údajů;

iv. na základě obecně závazných právních předpisů regulujících oblast ochrany osobních údajů, tj. zejména zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 („GDPR“), je Správce povinen uzavřít se Zpracovatelem písemnou smlouvu o zpracování osobních údajů;

v. rozhodly se Smluvní strany za účelem zajištění ochrany Osobních údajů při jejich zpracování v rámci plnění předmětu Smlouvy o poskytování služeb DámeData, podle čl. 28 odst. 3 GDPR ve spojení se zákonem o zpracování osobních údajů, uzavřít tuto Smlouvu, která tvoří přílohu a nedílnou součást Smlouvy o poskytování služeb DámeData (VOP).

1. Předmět smlouvy

1.1 Předmětem této Smlouvy je vymezení odpovědnosti Smluvních stran za plnění povinností při zpracování Osobních údajů, které Smluvní strany získávají v souvislosti s plněním závazků podle Smlouvy o poskytování služby DámeData, jakož i úprava vzájemných práv a povinností s tím souvisejících.

1.2 Účelem této Smlouvy je zajištění ochrany Osobních údajů při jejich zpracování v rámci plnění předmětu Smlouvy o poskytování služeb DámeData.

1.3 Zpracovatel bude Správci poskytovat služby podle Smlouvy o poskytování služby DámeData, při kterých dochází ke zpracování Osobních údajů, zejména mu bude svěřena Databáze a Obsah uživatele.

2. Typ osobních údajů a kategorie subjektů údajů

2.1 Správce může do Aplikace DámeData nahrát Obsah, jež může obsahovat následující kategorie osobních údajů:

E-mailová adresa, jméno, příjmení, mobilní telefon, fakturační/poštovní adresa, pohlaví

Název a Obsah účetních dokladů

Správce si může v Aplikaci přidat vlastní pole a začít tak zpracovávat vlastní kategorie Osobních údajů, jejichž zpracování považuje za nezbytné.

2.2 Správce může následně v Aplikaci zpracovávat další údaje, které jsou k subjektům údajů přiřaditelné.

IP adresa, cookies

3. Povaha a účel zpracování

3.1 Účelem zpracování výše uvedených kategorií Osobních údajů je vedení a správa databáze účetních dokladů, což zahrnuje mj. operace jako jejich tagování, řazení, sdílení, komentování, hromadné exportování, případně statistiky a jejich vyhodnocení.

4. Práva a povinnosti správce

4.1 Správce se zavazuje, že stran Obsahu Uživatele splňuje veškeré zákonné povinnosti, které pro něj z GDPR a jiných právních předpisů vyplývají.

4.2 Správce je povinen v Aplikaci DámeData uchovávat a pracovat pouze s aktuálními a pravdivými Osobními údaji, pro které bude mít vždy a za všech okolností platný zákonný titul (např. souhlas se zpracováním osobních údajů za konkrétním účelem nebo oprávněný zájem).

4.3 Správce prohlašuje a zavazuje se, že splňuje podmínky informační povinnosti vůči subjektům údajů, řádně vede záznamy o činnostech zpracování podle čl. 30 GDPR.

4.4 Správce prohlašuje, že přijal veškeré organizační opatření k vyřizování podnětů a uplatňování práv subjektů údajů.

4.5 Správce nenahraje do Aplikace žádné Citlivé osobní údaje, leda by šlo o zpracování nezbytné pro plnění povinností v oblasti pracovního práva, práva sociálního zabezpečení a sociální ochrany nebo je k tomu Správce povinen z jiného zákonného důvodu.

4.6 Správce prohlašuje, že pečlivě zvážil vybrané kategorie Osobních údajů a zpracovává jen ty kategorie, které nezbytně potřebuje k dosažení účelu zpracování.

4.7 Pokud Správce bude sdílet dokumenty s jinými osobami, je povinen činit tak pouze pokud je k tomu oprávněn a odpovídá za zákonnost takového zpracování.

5. Doba trvání zpracování

5.1 Tato Zpracovatelská smlouva se uzavírá na dobu trvání Smlouvy o poskytování služeb DámeData.

5.2 V případě zániku Smlouvy o poskytování služeb DámeData, je Správce oprávněn odstranit Obsah uživatele z Aplikace. Zpracovatel je oprávněn odstranit Obsah Uživatele nejdříve po uplynutí 60 dnů od data ukončení Smlouvy o poskytování služby DámeData.

5.3 Zpracovatel odstraní celý Uživatelský účet včetně jeho Obsahu po uplynutí 2 let od ukončení Smlouvy o poskytování služeb DámeData, leda by tomu bránil oprávněný zájem nebo jiný zákonný důvod.

6. Práva a povinnosti zpracovatele

6.1 Zpracovatel zpracovává Osobní údaje pouze na základě doložených pokynů Správce, po dobu trvání Smlouvy o poskytování služby DámeData.

6.2 Zpracovatel zpracovává osobní údaje při respektování veškerých zákonných povinností, zejména GDPR a jiných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

6.3 Zpracovatel zpracovává ve vztahu k vymezeným subjektům údajů pouze takové Osobní údaje v rozsahu a pro účel nezbytný k plnění Smlouvy o poskytování služeb DámeData.

6.4 Po ukončení Smlouvy o poskytování služby DámeData Zpracovatel v souladu s rozhodnutím Správce všechny Osobní údaje buď vymaže či jinak technicky odstraní ze svých informačních systémů či databází, nebo je vrátí Správci. To neplatí, pokud Zpracovatel má jiný zákonný důvod ke zpracování některých kategorií Osobních údajů.

6.5 Zpracovatel se zavazuje bránit, případně podniknout veškeré možné kroky k zamezení neoprávněnému přístupu, kopírování, úpravě, ukládání, reprodukci, zveřejnění nebo distribuci Osobních údajů.

6.6 Zpracovatel má právo odstranit z Databáze uživatele takové Odběratele, kteří kontaktují přímo Zpracovatele se žádostí o výmaz z Databáze nebo se podle názoru Odběratele jedná o spam. To platí i bez předchozího souhlasu Správce.

6.7 Zpracovatel má právo zpracovávat Osobní údaje Uživatele v pozici správce osobních údajů, na základě svých oprávněných zájmů vyvíjet nové funkce aplikace, poskytovat technickou podporu, jakož i spravovat Uživatelské účty a propagovat svoje služby a Aplikaci.   

7. Záruky o technickém zabezpečení ochrany Osobních údajů

7.1 S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování Osobních údajů i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob Zpracovatel provede vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku.

7.2 Zpracovatel zohlední rizika, která představuje zpracování Osobních údajů, zejména náhodné nebo protiprávní zničení, ztráta, pozměňování, kopírování, krádež, neoprávněné zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných Osobních údajů, nebo neoprávněný přístup k nim.

7.3 Zpracovatel bere na vědomí, že zpracování Osobních údajů dle této Smlouvy může být realizováno výhradně na území Evropské unie nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

8. Zaměstnanci zpracovatele a další osoby

8.1 Zpracovatel zajistí, aby se osoby oprávněné zpracovávat Osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti.

8.2 Zpracovatel je oprávněn pověřit zpracováním dalšího zpracovatele, s čímž Správce výslovně souhlasí. Pokud Zpracovatel zapojí dalšího zpracovatele, aby jménem Správce provedl určité činnosti zpracování Osobních údajů, musí být tomuto dalšímu zpracovateli uloženy na základě smlouvy nebo jiného právního aktu stejné povinnosti na ochranu Osobních údajů, jaké jsou dohodnuty mezi Správcem a Zpracovatelem, a to zejména poskytnutí dostatečných záruk, pokud jde o zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování Osobních údajů splňovalo požadavky právních předpisů a pravidla a podmínky nakládání s Osobními údaji, které se Strany zavázaly dodržovat. Neplní-li další zpracovatel své povinnosti v oblasti ochrany Osobních údajů, odpovídá Správci za plnění povinností dotčeného dalšího zpracovatele i nadále plně prvotní Zpracovatel.

8.3 Při poskytování služeb DámeData jsou zapojeni zpracovatelé, jejichž seznam je součástí Zásad zpracování osobních údajů. Se všemi zpracovateli má Zpracovatel uzavřenou písemnou smlouvu. Pokud bude Zpracovatel zapojovat jiné zpracovatele, informuje o tom Správce před touto změnou. V případě, že Uživatel nebude se zapojením nového zpracovatele souhlasit, může o tom podat námitku a to nejpozději do 5 dnů od doručení oznámení Zpracovatele.

9. Součinnost zpracovatele

9.1 Zpracovatel poskytuje Správci součinnost pomocí vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění Správcovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů. Zpracovatel reaguje nejpozději ve lhůtě 14 dnů.

9.2 Zpracovatel poskytuje v Aplikaci nástroje, které umožňují vyřídit žádosti stran práv subjektů údajů. V případě, kdy Aplikace vyřízení žádostí stran práv subjektů údajů neumožní, poskytne Zpracovatel Správci součinnost k jejímu vyřízení.

9.3 Zpracovatel poskytuje Správci součinnost při zajišťování souladu s povinnostmi k zabezpečení Osobních údajů (např. ohlašování porušení tohoto zabezpečení dozorovému úřadu či oznamování subjektům údajů), a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má Zpracovatel k dispozici.

9.4 Zpracovatel poskytne Správci na základě písemné žádosti veškeré informace potřebné k doložení toho, že Zpracovatel splnil veškeré povinnosti, které Zpracovateli ukládá tato Smlouva nebo právní předpisy, a umožní audity, včetně inspekcí, prováděné Správcem nebo jiným auditorem, kterého Správce pověřil, a k těmto auditům přispěje.

9.5 Zpracovatel informuje neprodleně Správce v případě, že podle jeho názoru určitý pokyn Správce porušuje právní předpisy týkající se ochrany Osobních údajů.

9.6 Zpracovatel neprodleně informuje Správce o všech okolnostech týkajících se porušení povinností při zpracování a ochraně Osobních údajů. V takovém případě Zpracovatel přijme v nejkratším možném termínu veškerá nezbytná opatření k zajištění ochrany Osobních údajů a následně postupuje v souladu s pokyny Správce, budou-li mu sděleny.

9.7 V případě, že v souvislosti se zpracováním Osobních údajů Zpracovatelem bude zahájeno řízení ze strany orgánu státní správy, Zpracovatel poskytne Správci v těchto řízeních veškerou potřebnou součinnost.

9.8 Zpracovatel pravidelně prověřuje funkčnost a dostatečnost svých systémů vnitřní kontroly a řízení rizik včetně řízení rizika výskytu mimořádných událostí, které by mohly mít významný negativní vliv na řádný výkon zpracování Osobních údajů.

9.9 Zpracovatel na žádost Správce zpřístupní a poskytne Správci veškeré informace o zpracování Osobních údajů a umožní správnímu orgánu vykonávat dohled nad Správcem.

10. Závěrečná ustanovení

10.1 Pro záležitosti zvláště neupravené v této Smlouvě platí obecně závazné právní předpisy. Smlouva se řídí a bude vykládána v souladu s právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“). Strany se dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádnými ustanoveními zákona, a to ani před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.

10.2 Strany se zavazují řešit veškeré spory, které mezi nimi mohou vzniknout v souvislosti s prováděním nebo výkladem této Smlouvy jednáním a vzájemnou dohodou. Zejména pro smlouvy s mezinárodním prvkem byla pro případ soudního sporu mezi stranami dohodnuta místní příslušnost obecného soudu Zpracovatele (Poskytovatele), s čímž obě Strany znovu vyjadřují svůj souhlas (14.5 Smlouvy o poskytování služby DámeData).

10.3 Tato Zpracovatelská smlouva je vyhotovena písemně, uzavřena elektronicky jako Příloha č. 1 a nedílná součást Všeobecných obchodních podmínek k poskytování služby DámeData, a to v okamžiku ukončení registrace k Uživatelskému účtu.

Toto je 1. verze Smlouvy, která nabývá platnosti 15.1.2019.

zpět na homepage